21 Sep

21st Century European Cooperation Day in 19th Century Manor

Lithuania Pakruojo rajonas Pakruojis Pakruojis Manor
11:00 EN/LV/LT/RU Photos Contact person
english

Opening of the 2014-2020 European Neighbourhood Instrument Latvia-Lithuania-Belarus Cross-border Cooperation Programme

Pakruojis Manor (famous for its "Live Museum" exposition)

The General Governor of the 19th Century Manor has heard of the possibility to apply for EU funding. He invites all of his neighbours to present his modern property and to discuss the ways to cooperate. All of the guests will be shown around the Manor and will be introduced to what the Manor has to offer for each of the CBC Programme priorities. Later, everybody will realise that the place is stuck in the 19th century. All of potential applicants will be invited to think of new ideas and make real use of CBC in order to create real progress.

latviešu valoda

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atklāšanas pasākums

Pakrojas muižā, kas ir slavena ar savu „Dzīvā muzeja” ekspozīciju.

19.gadsimta muižas pārvaldnieks ir dzirdējis par iespēju pieteikties ES finansējumam. Viņš aicina visus savus kaimiņus apspriest sadarbības iespējas. Viesi tiks iepazīstināti ar muižu un viņiem tiks parādīts viss, ko muiža var piedāvāt katrā no pārrobežu sadarbības programmas prioritātēm. Visi sapratīs, ka Pakrojas muiža ir kā iestrēgusi 19.gadsimtā. Visi potenciālie projektu pieteikumu iesniedzēji tiks aicināti padomāt par jaunām idejām un gūt reālu labumu no pārrobežu sadarbības, lai radītu patiesu progresu.
 

lietuvių kalba

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos atidarymas

Pakruojo dvaras, garsėjantis savo „Gyvojo muziejaus“ ekspozicija

XIX amžiaus dvaro valdytojas baronas nugirdo apie galimybę gauti Europos Sąjungos paramą. Jis kviečia visus savo kaimynus, norėdamas pristatyti modernų dvaro ūkį ir aptarti bendradarbiavimo galimybes. Visiems svečiams bus aprodyta dvaro teritorija ir bus papasakota, ką dvaras gali pasiūlyti kiekvienam iš bendradarbiavimo per sieną programos prioritetų. Vėliau kiekvienas dalyvis supras, kad ši vieta yra užstrigusi  XIX-me amžiuje. Visus potencialius pareiškėjus pakviesime kurti naujas idėjas ir iš tiesų pasinaudoti bendradarbiavimu per sieną, pasiekiant tikrą pažangą.

русский язык

Открытие Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020 в рамках  Европейского инструмента соседства

Пакруойская усадьба, которая славится своей экспозицией «Живой музей»

Управляющий поместья 19-го века услышал о возможности подать заявку на финансирование ЕС. Он приглашает всех своих соседей, находящихся вблизи своего современного имения, обсудить возможности сотрудничества. Всем гостям будет показана усадьба и продемонстрировано, что поместье может предложить по каждому из приоритетов Программы трансграничного сотрудничества. Позже каждый осознает, что это место задержалось в 19-м веке. Всех потенциальных заявителей пригласят обдумать новые идеи и применить на практике  трансграничного сотрудничества для достижения реального прогресса.

View gallery